Vivenda tutelada para mulleres vítimas de violencia de xénero con enfermidade mental
Autoría: María José Nóvoa Rodríguez
Datos profesionais:
Email: mariayusep8@hotmail.com
Palabras chave:

Resumo

O acceso de mulleres vítimas de violencia de xénero aos recursos que conforman a Rede Galega de Acollemento de Vítimas de Violencia de Xénero (RGA) excluía a aquelas mulleres que padecen unha enfermidade mental grave, co que se conforma esta vivenda tutelada como a resposta á necesidade de acoller e darlles asistencia integral e apoio ás mulleres vítimas de violencia de xénero que tamén presentan enfermidade mental, das cales o seu obxectivo ademais da prestación do servizo de aloxamento e manutención, é a prestación dunha atención integral, personalizada e de calidade que cubra todas as necesidades das persoas derivadas a este equipamento, tendo en conta a súa historia de vida e as súas expectativas, co fin último de favorecer o desenvolvemento dun proxecto de vida antes de rematar a estancia na vivenda. Queremos apoderar as mulleres que chegan á nosa vivenda para que poidan superar as dificultades que supón sufrir un triplo factor de discriminación: ser muller, sufrir unha situación de violencia de xénero e padecer unha enfermidade mental. En definitiva, coa posta en marcha deste dispositivo pioneiro en territorio español e único na Comunidade Autónoma de Galicia, conseguiuse dotar a RGA dun dispositivo especializado en saúde mental, contribuíndo á loita contra a violencia de xénero respondendo á necesidade, non cuberta, de contar con recursos habitacionais para mulleres que sofren violencia de xénero e padecen unha enfermidade mental.

Resumen

El acceso de mujeres víctimas de violencia de género a los recursos que conforman a Red Gallega de Acogimiento de Víctimas de Violencia de Género (RGA) excluía a aquellas mulleres que padecen una enfermedad mental grave, conformándose esta vivienda tutelada como la respuesta a la necesidad de acoger y dar asistencia integral y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género que también presentan enfermedad mental, siendo su objetivo además de la prestación del servicio de alojamiento y manutención, la prestación de una atención integral, personalizada y de calidad que cubra todas las necesidades de las personas derivadas a este equipamiento, teniendo en cuenta su historia de vida y sus expectativas, con el fin último de favorecer el desarrollo de un proyecto de vida antes de acabar la estancia en la vivienda. Queremos empoderar a las mujeres que llegan a nuestra vivienda para que puedan superar las dificultades que supone sufrir un triple factor de discriminación: ser mujer, sufrir una situación de violencia de género y padecer una enfermedad mental. En definitiva, con la puesta en marcha de este dispositivo pionero en territorio español y único en la Comunidad Autónoma de Galicia, se consiguió dotar a la RGA de un dispositivo especializado en salud mental, contribuyendo a la lucha contra la violencia de género respondiendo a la necesidad, no cubierta, de contar con recursos habitacionales para mujeres que sufren violencia de género y padecen una enfermedad mental.
Artigo publicado na revista Fervenzas 26 dentro da Sección Artigo dentro da Sección Premio Día Mundial do Traballo Social