Violencia de xénero e menores: situación actual e modificacións lexislativas recentes en España.
Autoría: Ana María Rodríguez González
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Menores, violencia de xénero, núcleo familiar, violencia doméstica.

Resumo

Este artigo centrarase na importancia de recoñecer os menores como vítimas da violencia de xénero nos fogares. A súa consideración como tal fará que se visibilice a dominación, control e poder baixo o que están sometidos, así como a situación de vulnerabilidade na que se atopan. Partirase dunha contextualización mediante a definición dos termos realizada dende diferentes organismos. A continuación analizaranse os datos estatísticos de violencia tanto da nosa comunidade coma do resto do Estado español. Posteriormente, recóllense os cambios lexislativos levados a cabo no ano 2015 en materia de violencia de xénero e de menores. Polo tanto, mediante este traballo quérese amosar a situación de risco na que se atopan os menores e os avances lexislativos recentes recoñecéndolles o dereito como vítimas de xénero para loitar contra a situación de fraxilidade na que se vían inmersos dende o punto de vista legal

Resumen

Este artículo se centra en la importancia de reconocer a los menores como víctimas de violencia de género en los hogares. Su consideración como tal hará que se visibilice la dominación, control y poder bajo el que están sometidos, así como la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Se partirá de una contextualización mediante la definición de los términos realizada desde diferentes organismos. A continuación se analizarán los datos estadísticos de violencia tanto de nuestra comunidad como del resto del Estado español. Posteriormente, se recogen los cambios legislativos llevados a cabo en el año 2015 en materia de violencia de género y de menores. Por lo tanto, mediante este trabajo se quiere mostrar la situación de riesgo en la que se encuentran los menores y los avances legislativos recientes reconociéndoles el derecho como víctimas de género en aras de luchar contra la situación de fragilidad en la que se veían inmersos desde el punto de vista legal
Artigo publicado na revista Fervenzas 19 dentro da Sección Artigo