Traballo social e discapacidade. A educación e a formación como motor da inclusión sociolaboral das persoas con síndrome de Down
Autoría: Joel Gómez Coego
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Síndrome de Down, inclusión laboral, formación, educación inclusiva

Resumo

O presente artigo pretende visibilizar a discriminación que sofren as per-soas con Síndrome de Down dentro do ámbito laboral, da educación e no da formación, entre outros. Tamén se aspira a salientar estratexias, coma o emprego con apoio que resultan de enorme axuda para conseguir un futuro inclusivo das persoas en situación de discapacidade en xeral e das persoas con Síndrome de Down en particular. Existe numerosa lexislación respecto ás persoas en situación de discapacidade e a súa integración na sociedade. Pero esta normativa non está a ser suficiente á hora de dotalas de partici-pación real na vida social. Debemos superar o termo integración que resulta ser por sí mesmo un termo excluínte, e adoptar medidas inclusivas reais que permitan que as persoas con Síndrome de Down e outras persoas en situación de discapacidade poidan participar socialmente a nivel colectivo. Tamén se debe impulsar a formación académica destas persoas para que poidan conseguir unha maior autodeterminación e autonomía. Co presente artigo, buscamos profundar na análise actual deste colectivo, tentando de-mostrar a fundamentalidade da educación e da formación como elementos fundamentais de inclusión laboral. Partimos da hipótese de que a formación e a educación das persoas con Síndrome de Down, actúan como elementos decisivos para a súa inclusión laboral e para a inclusión social no seu conxun-to. Realizouse unha revisión teórica sobre o tema de estudo e unha análise da situación nos anos 2014 e 2017 no Estado español a partires dos datos dispoñibles no Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre as persoas con Síndrome de Down en relación o seu nivel de formación e posterior entrada ao mundo laboral. Tamén se pretendeu poñer en valor conceptos inclusivos e educativos, así como examinar criticamente as estratexias que se están a levar a cabo en favor da inclusión sociolaboral das persoas con Síndrome de Down

Resumen

El presente artículo pretende visibilizar la discriminación que todavía su-fren las personas con Síndrome de Down dentro del ámbito laboral, en el de la educación y en el de la formación entre otros. También se pretende destacar estrategias, como el empleo con apoyo, que resultan de enorme ayuda para la conseguir un futuro inclusivo de las personas en situación de discapacidad en general y de las personas con Síndrome de Down en parti-cular. Existe numerosa legislación respecto a las personas en situación de discapacidad y a su integración en la sociedad. Pero esta normativa no está siendo suficiente a la hora de dotarlas de participación real en la vida so-cial. Debemos superar el término integración que resulta ser por sí mismo un término excluyente, y adoptar medidas inclusivas reales que permitan que las personas con Síndrome de Down y otras personas en situación de discapacidad puedan participar socialmente a nivel colectivo. También se debe impulsar la formación académica de estas personas para que pue-dan conseguir una mayor autodeterminación y autonomía. Con el presente artículo, pretendemos profundizar en el análisis actual de este colecti-vo, intentando demostrar que la educación y la formación son elementos fundamentales de la inclusión laboral. Partimos de la hipótesis de que la formación y la educación de personas con Síndrome de Down, actúan como elementos decisivos para su inclusión laboral y para la inclusión social en su conjunto. Se realizó una revisión teórica sobre el tema de estudio y un análisis de la situación en los años 2014 y 2017 en el Estado español a partir de los datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las personas con Síndrome de Down en relación a su nivel de formación y posterior entrada al mundo laboral., También se pretendió poner en valor conceptos inclusivos y educativos, así como examinar críticamente las es-trategias que se están llevando a cabo en favor de la inclusión sociolaboral de las persoas con Síndrome de Down.
Artigo publicado na revista Fervenzas 22 dentro da Sección Artigo