Satisfacción das usuarias e usuarios do Manual de traballo, información e asesoramento en servizos sociais (MATIASS)
Autoría: Ana M.ª Fungueiriño Carneiro.
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Satisfacción, calidade, TIC, webqual, avaliación.

Resumo

O presente traballo é froito da investigación realizada no marco do curso ponte para a obtención da titulación do grao en Traballo Social, na Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela, co propósito de coñecer o grao de satisfacción dos/das usuarios/as do MATIASS co servizo e a súa percepción de necesidades de información. Non cabe dúbida de que a satisfacción das persoas usuarias dun servizo é o indicador máis importante da calidade deste e de que as TIC aplicadas ás funcións do/da traballador/a social, constitúen unha ferramenta óptima para a xestión da información no traballo diario das/dos profesionais. Porén, a avaliación da calidade MATIASS a través da percepción das/dos usuarias/os precisaba dun modelo axeitado para a medición de servizos en entorno web, con apenas referencias no eido dos servizos sociais, polo que, con este estudo se pretende ademais achegar unha experiencia para a avaliación da satisfacción das e dos profesionais, aplicando un instrumento adaptado do modelo Webqual, de maneira que os seus resultados poidan ser útiles e comparables ao longo do tempo.

Resumen

El presente trabajo es fruto de la investigación realizada en el marco del curso ponte para la obtención de la titulación del Grado en Trabajo Social en la Escuela de Trabajo Social de Santiago de Compostela, con el propósito de conocer el grado de satisfacción de los/de las usuarios/las del MATIASS con el servicio y su percepción de necesidades de información. No cabe duda de que la satisfacción de las personas usuarias de un servicio es el indicador más importante de la calidad del mismo y de que las TIC aplicadas a las funciones del trabajador/la social, constituyen una herramienta excelente para la gestión de la información en el trabajo diario de las/de los profesionales. Sin embargo, la evaluación de la calidad del MATIASS a través de la percepción de las/los usuarias/los precisaba de un modelo adecuado para la medición de servicios en entorno web, con apenas referencias en el campo de los servicios sociales, por lo que, con este estudio se pretende además aportar una experiencia para la evaluación de la satisfación de los y las profesionales, aplicando un instrumento adaptado del modelo Webqual, de manera que sus resultados puedan ser útiles y comparables a lo largo del tiempo.
Artigo publicado na revista Fervenzas 17 dentro da Sección Artigo