SAF=Servizo de limpeza no fogar. É o servizo de axuda no fogar un servizo de limpeza encuberto?
Autoría: Javier Bendaña Piñeiro
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Dependencia, axuda, fogar, limpeza, coidados

Resumo

Este artigo pretende mergullarse nos aspectos teóricos e prácticos da de-pendencia, para cuestionar o modelo actual de coidados ofrecidos no servizo de axuda no fogar.Para iso, faise unha aproximación á configuración da dependencia como dereito social e identifícanse os aspectos clave das políticas sociais desen-volvidas en Galicia.Así, neste artigo analizamos o papel do servizo de axuda no fogar na or-ganización social do coidado das persoas en situacións de dependencia e as tarefas que se realizan.Para iso, a análise realizouse en dous niveis. En primeiro lugar, medíronse as tarefas que realizan os/as auxiliares de axuda no fogar e a participación das familias nestas, por outra, as valoracións dos/as axentes implicados na prestación do servizo. Os resultados apuntan a unha conceptualización do servizo que non coincide co obxectivo co que se creou, como un servizo para reforzar as capacidades da persoa, así como tamén sinalan unha clara ten-dencia no desempeño das tarefas cara ás domésticas.

Resumen

Este artículo pretende sumergirse en los aspectos teóricos y prácticos de la dependencia, para cuestionar el actual modelo de atención que se ofrece en el servicio de ayuda en el domicilio.Para ello, se realiza una aproximación a la configuración de la dependen-cia como derecho social y se identifican los aspectos claves de las políticas sociales que desarrollan en Galicia la protección del mismo.De este modo, en el presente artículo se estudia el papel del servicio de ayuda a domicilio en la organización social de los cuidados de las personas en situación de dependencia y las tareas que se realizan. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis a dos niveles. En primer lugar, se miden las tareas que se realizan por parte de los/as auxiliares de ayuda a domicilio y la par-ticipación de las familias en las mismas, y, en segundo lugar, se recogen las valoraciones de los/as agentes implicados/as en la prestación del servicio. Los resultados apuntan a una conceptualización del servicio que no concuer-da con el objetivo con el que ha sido creado, como un servicio de refuerzo de las capacidades de la persona, así como a una clara tendencia en la rea-lización de las tareas hacia las domésticas.
Artigo publicado na revista Fervenzas 22 dentro da Sección Artigo