Protocolo de notificación dende as unidades de traballo social da eoxi de Lugo, Cervo e Monforte, ante posibles situacións de desprotección infantil
Autoría: Nieves Pazos Díaz, Nieves; María del Sagrario, Fernández Méndez; Paula, Álvarez Fermoso
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Notificación desde saúde, desprotección infantil, situación de risco, situación de desamparo.

Resumo

A atención a situacións de desprotección infantil no campo da saúde require, as máis das veces, dunha actuación inmediata. Esta urxencia non sempre permite no momento en que se producen os feitos, unha revisión documental e normativa o respecto e o consenso na interpretación desta polos diferentes axentes implicados na desprotección infantil. Con este motivo as TS da saúde de Lugo decidimos protocolizar as ditas actuacións, secuenciando e esquematizando o procedemento que se vai seguir, dende a detección da desprotección por parte de algún ou algunha profesional da EOXI de Lugo, Cervo, Monforte ata a notificación a autoridade competente.

Resumen

La atención a situaciones de desprotección infantil en el campo de la salud requiere, la mayoría de las veces, de una actuación inmediata. Esta urgencia no siempre permite, en el momento en que se producen los hechos, una revisión documental y normativa al respecto y el consenso en la interpretación de la misma por los diferentes agentes implicados en la desprotección infantil. Con este motivo las TS de salud de Lugo decidimos protocolizar dichas actuaciones, secuenciando y esquematizando el procedimiento a seguir, desde la detección de la desprotección por parte de algun/a profesional de la EOXI de Lugo, Cervo, Monforte hasta la notificación a la autoridad competente.
Artigo publicado na revista Fervenzas 2002 dentro da Sección Artigo