Premios Día Mundial do Traballo Social: Modalidade Investigación – Os problemas sociais desde a acción colectiva
Autoría: Antía Alonso Álvarez
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Participación, cidadanía, empoderamento, ponte, activismo.

Resumo

A situación socio-económica actual ven marcada por unha profunda crise económica que semella perpetuarse no tempo e que conlevou a perda do poder adquisitivo, procesos de paro e de precariedade laboral, situacións de desafiuzamentos etc. Todo iso xerou (e está xerando) graves situacións de exclusión e pobreza (infantil, enerxética etc) así como grandes desigualdades sociais e económicas entre a poboación. Ao longo do tempo, veuse constatando a ineficacia de dúas das principais respostas que desde os poderes públicos se deron ante estes desafíos: por unha banda os recortes orzamentarios e pola outra a substracción de dereitos civís adquiridos (laborais, sanitarios, sociais); levando con iso ao desmantelamento do sistema de Benestar social alcanzado. Ante esta situación, o Traballo social asume un forte compromiso contribuíndo a que se fagan efectivos e se garantan os dereitos da cidadanía así como promoviendo os procesos de participación nos que a cidadanía (de xeito organizado) se pronuncia e loita pola solución dos problemas que lles afectan. Unha cidadanía que no século XXI se organiza e se mobiliza máis aló do acto puntual da protesta, arredor das problemáticas/necesidades sentidas, constituíndo movementos sociais cunha estrutura e proxecto de cidade/ sociedade claramente definido en torno a uns elementos que se vinculan cos compoñentes teóricos do Traballo social: o logro dunha sociedade xusta, inclusiva, participativa, igualitaria e que garanta o benestar xeral a toda a poboación. Este estudo pretende realizar un achegamento a algúns deses movementos urbanos que xurdiron na cidade da Coruña; tratando de coñecer a súa xénese, a súa estrutura interna, a natureza das súas demandas, o seu proxecto de cidade/comunidade, a súa relación co poder local así como as alternativas que propoñen co fin último de lograr a visibilización e posta en valor das mesmas.

Resumen

La situación socio-económica actual viene marcada por una profunda crisis económica que parece perpetuarse en el tiempo y que ha conllevado la pérdida del poder adquisitivo, procesos de paro y de precariedad laboral, situaciones de desahucios etc. Todo ello ha generado (y está generando) graves situaciones de exclusión y pobreza (infantil, energética etc) así como grandes desigualdades sociales y económicas entre la población. A lo largo del tiempo, se ha venido constatando la ineficacia de dos de las principales respuestas que desde los poderes públicos se han realizado ante estos desafíos: por una lado los recortes presupuestarios y por el otro la sustracción de derechos civiles adquiridos (laborales, sanitarios, sociales); contribuyendo con ello al desmantelamiento del sistema de Bienestar social logrado. Ante esta situación, el Trabajo social adquiere un fuerte compromiso contribuyendo a que se hagan efectivos y se garanticen los derechos de la ciudadanía así como promoviendo los procesos de participación en los que la ciudadanía (de manera organizada) se pronuncia y lucha por la solución de los problemas que les afectan. Una ciudadanía que en el siglo XXI se organiza y se moviliza más allá del acto puntual de la protesta, en torno a problemáticas/necesidades sentidas, constituyendo movimientos sociales con una estructura y proyecto de ciudad/sociedad claramente definido en torno a unos elementos que se vinculan con los componentes teóricos del Trabajo social: el logro de una sociedad justa, inclusiva, participativa, igualitaria y que garantice el bienestar general a toda la población. Este estudio pretende realizar un acercamiento a algunos de esos movimientos urbanos que han surgido en la ciudad de A Coruña; tratando de conocer su génesis, su estructura interna, la naturaleza de sus demandas, su proyecto de ciudad/comunidad, su relación con el poder local así como las alternativas que proponen con el fin último de lograr la visibilización y puesta en valor de las mismas
Artigo publicado na revista Fervenzas 1802 dentro da Sección Investigacion