Premio Día Mundial do Traballo Social: Modalidade Investigacion: • Análise do pensamento crítico do estudantado de traballo social.
Autoría: Ana Isabel Souto Gómez e Miguel Angel Talavera Valverde
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Traballo social; estudantes; pensamento crítico.

Resumo

Obxectivo: estudar o constructo social do pensamento crítico nos estudantes de Traballo Social na Universidade de Santiago de Compostela. Marco metodolóxico: esta investigación enmarcouse dentro dunha metodoloxía cualitativa; mediante un deseño fenomenolóxico. As ferramentas de recollida de datos logo da lectura dun caso práctico ad hoc por parte dos participantes foron: o grupo de discusión, a entrevista en profundidade, o caderno de campo e a observación directa simple. O estudo levouse a cabo na Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela. Os 46 participantes foron seleccionados a través dunha mostraxe teórica intencionada aberta e unha estratexia mostraxe en bóla de neve. Estableceuse unha triangulación por informantes e métodos. O estudo tivo unha duración de 5 meses. Resultados: os estudantes de primeiro curso presentaron unha dependencia á experiencia persoal para resolver o suposto práctico. Doutra banda, os participantes de segundo manifestaron carencias en asimilar conceptos teórico-prácticos. En canto aos integrantes de terceiro, detectáronse estruturas teóricas aprendidas para resolver o caso práctico, en contraposición aos participantes de cuarto curso que presentaron un pensamento máis integrador e contextualizado á práctica. Conclusións: a construción do pensamento crítico evolucionou en función do curso académico, sendo expoñencial en terceiro e cuarto curso. As habilidades e destrezas estiveron relacionadas coa localización de datos e a súa xestión.

Resumen

Objetivo: estudiar el constructo social del pensamiento crítico en los estudiantes de Trabajo Social en la Universidad de Santiago de Compostela. Resultados: los estudiantes de primer curso, presentaron una dependencia a la experiencia personal para resolver el supuesto práctico. Por otro lado, los participantes de segundo, manifestaron carencias en asimilar conceptos teórico-prácticos. En cuanto a los integrantes de tercero, se detectaron estructuras teóricas aprendidas para resolver el caso práctico, en contraposición a los participantes de cuarto que presentaron un pensamiento más integrador y contextualizado a la práctica. Material y métodos: esta investigación se enmarcó dentro de una metodología cualitativa; mediante un diseño fenomenológico. Las herramientas de recogida de datos previa lectura de un caso práctico ad hoc. por parte de los participantes fueron: el grupo de discusión, la entrevista en profundidad, el cuaderno de campo y la observación directa simple. El estudio se llevó a cabo en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Santiago de Compostela. Los 46 participantes fueron seleccionados a través de un muestreo teórico intencionado abierto y una estrategia muestreo en bola de nieve. Se estableció una triangulación por informantes y métodos. El estudio tuvo una duración de 5 meses. Resultados: los estudiantes de primer curso, presentaron una dependencia a la experiencia personal para resolver el supuesto práctico. Por otro lado, los participantes de segundo, manifestaron carencias en asimilar conceptos teórico-prácticos. En cuanto a los integrantes de tercero, se detectaron estructuras teóricas aprendidas para resolver el caso práctico, en contraposición a los participantes de cuarto que presentaron un pensamiento más integrador y contextualizado a la práctica. Conclusiones: la construcción del pensamiento crítico evolucionó en función del curso académico, siendo exponencial en tercer y cuarto curso. Las habilidades y destrezas estuvieron relacionadas con la localización de datos y la gestión de los mismos
Artigo publicado na revista Fervenzas 19 dentro da Sección Artigo