Por un medio rural habitado e habitable C.D.R. «O Viso» Comarca da Limia (Ourense)
Autoría: Edesio Díaz González
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Desenvolvemento, comunidade, rural, inclusión, social.

Resumo

O Centro de Desenvolvemento Rural “O Viso” é unha entidade con máis de 30 anos de historia que xorde dun proceso de desenvolvemento comunitario en Lodoselo –unha aldea concello de Sarreaus (situado ao sueste de Ourense)– espallándose progresivamente á comarca da Limia, que foi dando resposta ás necesidades de persoas do seu contorno máis próximo –hoxe persoas de avanzada idade– concibidas como as protagonistas do proxecto porque tomaron parte no seu deseño e o senten de seu. Así mesmo, intervense coa comunidade, menores, persoas adultas, persoas migrantes... ponse en valor “o modo de facer da vida rural” e e impleméntase en coordinación cos axentes sociais da comarca para facilitar mellores condicións de vida e xerar procesos de cambio persoais e sociais, na procura dun medio rural habitado e habitable. Presentarase inicialmente unha achega descritiva á actividade da organización na actualidade e exporase, posteriormente, unha sucinta análise interna contrapoñendo, por unha banda, as súas debilidades e, pola outra, as súas fortalezas dende a perspectiva do autor deste artigo como traballador social en activo nesta.

Resumen

El Centro de Desarrollo Rural “O Viso” es una entidad con más de 30 años de historia que surge de un proceso de desarrollo comunitario en Lodoselo –un pueblo del Ayuntamiento de Sarreaus (situado al sudeste de Ourense)- expandiéndose progresivamente a la Comarca de A Limia, que fue dando respuesta a las necesidades de personas de su entorno más próximo –hoy personas de avanzada edad– concebidas como protagonistas del proyecto porque tomaron parte en su diseño y lo sienten suyo. Al mismo tempo, se interviene con la comunidad, menores, personas adultas, personas migrantes... poniendo en valor “el modo de hacer de la vida rural” e implementándolo en coordinación con los agentes sociales de la comarca para facilitar mejores condiciones de vida y generar procesos de cambio personales y sociales, en la procura de un medio rural habitado y habitable. Se presentará inicialmente una aproximación descriptiva a la actividad de la organización en la actualidad y se expondrá, posteriormente, un sucinto análisis interno contraponiendo, por un lado, sus debilidades y, por otro, sus fortalezas desde la perspectiva del autor de este artículo como Trabajador Social en activo en la misma.
Artigo publicado na revista Fervenzas 21 dentro da Sección Artigo