Perfil social do paciente con agudización grave de enfermidade pulmonar obstrutiva crónica (EPOC)
Autoría: Sara Fernández García Premio Día Mundial do Traballo Social 2018 Modalidade Investigación
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Agudización, EPOC, dependencia, social.

Resumo

Introdución: A EPOC é unha enfermidade respiratoria moi limitante e supón unha perda da calidade de vida e da independencia para os pacientes e os seus coidadores. Neste estudo preténdese coñecer o perfil social do paciente que ingresa por unha agudizacion grave de EPOC. Material e método: Estudo descritivo con recrutamento prospectivo de casos de base hospitalario, realizado nun servizo de pneumoloxía dun hospital de terceiro nivel en Galicia, durante un período de 12 meses. Recolléronse variables sociodemográficas, clínicas e sociais, analizadas a través de escalas e cuestionarios recollidos no Proceso Asistencial Integrado da EPOC. Discusión de resultados: Incluíronse 245 pacientes, 77,6 % varóns; e idade media de 69,1 ± 9,1 años, el 91,9 % xubilados pensionistas. O 95,5 % teñen historia tabáquica. O impacto da enfermidade (CAT) es de 19,1 ± 7,4. Máis do 52 % sofren depresión, el 89,6 % atópase en situación de fraxilidade (Barber), dependentes moderados para actividades básicas da vida diaria (ABVD), a puntuación media da escala de valoración sociofamiliar (Gijón) é de 10,8 ± 3,4. A sobrecarga do coidador afecta a un 36,84 % dos coidadores. Conclusión: Os pacientes con agudización grave de EPOC son homes, de idade avanzada, pensionistas, cun impacto da enfermidade elevado, con depresión, dependentes moderados para as ABVD e en situación de fraxilidade e risco social. Os coidadores dos enfermos con EPOC sofren unha sobrecarga importante, o que supón un risco de claudicación.

Resumen

Introdución: La EPOC es una enfermedad respiratoria muy limitante que supone una pérdida de la calidad de vida y de la independencia para el paciente y sus cuidadores. En este estudio se pretende conocer el perfil social del paciente que ingresa por una agudizacion grave de EPOC. Material y método: Estudio descriptivo con reclutamiento prospectivo de casos de base hospitalario, realizado en un servicio de pneumología de un hospital de tercer nivel en Galicia, durante un periodo de 12 meses. Se recogieron variables sociodemográficas, clínicas y sociales, analizadas a través de las escalas y cuestionarios recogidos en el Proceso Asistencial Integrado de la EPOC. Discusión de resultados: Se incluyeron a 245 pacientes, 77,6% varones; la edad media de 69,1 ± 9,1 años, el 91,9% jubilados pensionistas. El 95,5 % tienen historia tabáquica. El impacto de la enfermedad (CAT) es de 19,1 ± 7,4.Más del 52% sufren depresión, el 89,6% se encuentra en situación de fragilidad (Barber), dependientes moderados para actividades básicas de la vida diaria (ABVD), la puntuación media de la escala de valoración sociofamiliar (Gijón) es de 10,8 ± 3,4. La sobrecarga del cuidador afecta a un 36,84% de los cuidadores. Conclusión: Los pacientes con agudización grave de EPOC son hombres de edad avanzada, pensionistas, con un impacto de la enfermedad elevado, con depresión, dependientes moderados para las ABVD y en situación de fragilidad y riesgo social. Los cuidadores de estos enfermos sufren una sobrecarga importante lo que supone un riesgo de claudicación.
Artigo publicado na revista Fervenzas 21 dentro da Sección Investigacion