Nivel formativo familiar e expectativas académicas do alumnado
Autoría: Luís Rodríguez Otero
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Familia, educación, motivación, reprodución e alumnado

Resumo

A educación é un proceso de socialización e na familia dáse a primeira e fundamental parte desta, a través da incorporación espontánea dos valores, as pautas e os sentimentos sociais. Mediante este proceso o menor interioriza os sistemas de roles e as pautas culturais e por imitación comeza a situarse socialmente e a exercitar papeis sociais. A través dunha enquisa dirixida á totalidade do alumnado de 4.º ESO da Bisbarra de Verín (n= 131) dos catro centros educativos búscase identificar a medida en que o nivel académico das familias é un factor determinante nas expectativas académicas dos/das seus/súas fillos/as. Finalmente analízanse conxuntamente os resultados e formúlase a importancia de incorporar un proxecto educativo coordinado entre os servizos sociais comunitarios e os centros educativos dirixido ás familias e o alumnado co obxectivo de fomentar a educación e previr posibles situacións de fracaso escolar e resistencia educativa.

Resumen

La educación es un proceso de socialización y en la familia se da la primera y fundamental parte de esta, a través de la incorporación espontánea de los valores, las pautas y los sentimientos sociales. Mediante este proceso el menor interioriza los sistemas de roles y las pautas culturales y por imitación comienza situarse socialmente y a ejercitar papeles sociales.A través de una encuesta dirigida a la totalidad del alumnado de 4º ESO de la Comarca de Verín (n= 131) de los cuatro centros educativos se busca identificar la medida en que el nivel académico de las familias es un factor determinante en las expectativas académicas de sus hijos/as. Finalmente se analizan conjuntamente los resultados y se formula la importancia de incorporar un proyecto educativo coordinado entre los Servicios Sociales comunitarios y los centros educativos dirigido a las familias y el alumnado con el objetivo de fomentar la educación y prevenir posibles situaciones de fracaso escolar y resistencia educativa.
Artigo publicado na revista Fervenzas 17 dentro da Sección Artigo