Intervención con grupos de apoio socioterapéuticos dirixidos a coidadores/as de persoas dependentes dende a atención primaria de saúde
Autoría: Mª Emilia Martínez
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Grupo, apoio socioterapéutico, coidadores/as, sesións de traballo, traballo social, dependentes.

Resumo

Despóis de recibir unha formación específica a través dun curso para traballar con grupos de apoio impartido dende o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, durante os anos 2007, 2008, 2009 e 2015 no meu lugar de traballo puxéronse se en marcha catro grupos de apoio sociterapéutico dirixidos a coidadores/as de persoas dependentes. Neste artigo ademáis de definir o que son estes grupos descríbese: − As funcións do traballador social nos mesmos. − Os obxectivos do proxecto. − O perfil dos coidadores. − O apoio co que contaban estes coidadores. − A metodoloxía da intervención. − Temas e desenvolvemento das sesions de grupo. − A avaliación. Finalmente fago unha breve analise, conclusión e reflexión sobre a intervención grupal levada a cabo durante estes anos.

Resumen

Después de recibir una formación específica a través de un curso para trabajar con grupos de apoyo impartido desde el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, durante los años 2007, 2008, 2009 y 2015 en mi lugar de trabajo se pusieron en marcha cuatro grupos de apoyo socioterapéutico dirigidos a cuidadores/as de personas dependientes. En este artículo, además de definir lo que son estes grupos se describe: − Las funciones del trabajador social en los mismos. − Los objetivos del proyecto. − El perfil de los cuidadores. − El apoyo con el que contaban estes cuidadores. − La metodología de la intervención. − Temas y desarrollo de las sesiones de grupo. − La evaluación. Finalmente hago un breve análisis, conclusión y reflexión sobre la intervención grupal llevada a cabo durante estes años.
Artigo publicado na revista Fervenzas 2002 dentro da Sección Artigo