Estudo da evolución da xestión de préstamo de material ortoprotésico no centro de saúde de Cambre 2016-2018 (Eoxi A Coruña )
Autoría: Cristina Pereiro Francisco
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Centro de saude, Discapacidade, Dependencia, Material Ortoprotesico, Productos de Apoio

Resumo

Dentro dos acordos de xestión ( ADX )1 da Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña, nos obxectivos xerais da categoría dos/as profesionais do Traballo Social se incluen “A Xestión de préstamo de material ortoprotésico “ para valorar os resultados do protocolo de préstamo existente.Neste estudo se pretende facer unha recompilación da lexislación tanto nacional como autonómica sobre os Produtos de Apoio e analizar os datos obtidos no Servizo de Atención Primaria de Cambre durante ou trienio 2016-2018

Resumen

Dentro de los acuerdos de gestión de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña, en los objetivos generales de la categoría de los/as profesio-nales del Trabajo Social se incluyen “ La gestión de préstamo de mate-rial ortoprotésico” para valorar los resultados del protocolo de préstamo existente.En este estudio se pretende hacer una recopilación de la legislación tanto nacional cómo autonómica sobre los Productos de Apoyo y analizar los datos obtenidos en el Servicio de Atención Primaria de Cambre durante el trienio 2016-2018.
Artigo publicado na revista Fervenzas 22 dentro da Sección Artigo