Desenvolvemento, pobreza e desemprego en Santiago de Compostela. Cidade de ricos ou cidade de pobres?
Autoría: M.ª Yolanda García Vázquez
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Pobreza, desemprego, risco de exclusión social, desigualdade social.

Resumo

Presentamos unha análise detallada da renda familiar, desemprego e pobreza de Santiago de Compostela, en contexto de Galicia, todo a partir de datos estatísticos oficiais de órganos do goberno, que nos puxo en evidencia os problemas y contradicións sociais e económicas presentes en Santiago de Compostela. Os datos de xeración de emprego e da evolución demográfica da cidade non deixaron de estancarse ou de ser netamente negativos nos últimos 20 anos. Santiago ten un desemprego estrutural arredor dos 8.000-10.000 parados no seu propio municipio e entre os 15.000 e 20.000 na súa área de influencia (datos do IGE, 1998-2013) e o 68 % destes parados concéntranse no sector dos servizos. A cidade de Santiago desenvólvese arredor da actividade turística como motor de crecemento; recibe por termo medio máis de 6 turistas con pernoita/ano por cada cidadán local residente; máis do triplo da media para un cidadán en España; que ademais como temos comprobado na nosa investigación, todos eles parecen estar moi satisfeitos coa súa visita cando regresan aos seus fogares. Seguindo a Casellas (2007) e a Maccannell (2003) a participación cidadá e o crecemento económico dunha cidade é desigual e socialmente excluinte.

Resumen

Presentamos un análisis en detalle de la renta por hogar, del desempleo y de la pobreza de Santiago de Compostela en el contexto de Galicia, todo ello a partir de datos estadísticos oficiales procedentes de organismos públicos, que nos ponen en evidencia los problemas y contradicciones sociales y económicas presentes en Santiago de Compostela. Los datos de generación de empleo y de evolución demográfica de la ciudad no han dejado de estancarse o de ser netamente negativos en los últimos 20 años. Santiago tiene un desempleo estructural en torno a los 8.000- 10.000 parados en su propio municipio y entre los 15.000 y 20.000 en su área de influencia (datos del IGE, 1998-2013), y el 68% de estos parados se concentran en el sector de los servicios. Sin embargo la ciudad de Santiago se desarrolla en torno a la actividad turística como motor de crecimiento; recibe por término medio más de 6 turistas con pernoctación/año por cada ciudadano local residente; más del triple del promedio para un ciudadano en España; que además, como hemos comprobado en nuestra investigación, todos ellos parecen estar muy satisfechos con su visita cuando regresan a sus hogares. Siguiendo a Casellas (2007) y a Maccannell (2003) la participación ciudadana y el crecimiento económico de una ciudad es desigual y socialmente excluyente.
Artigo publicado na revista Fervenzas 17 dentro da Sección Artigo