Criterios de risco sociosanitario asociados á claudicación familiar e/ou angustia ante a alta hospitalaria na unidade de coidados paliativos do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (C.H.U.A.C.)
Autoría: Vilar Pumares, Maira; Rodríguez Sierra, Miriam; Andaluz Corujo, Luisa; Sanmartín Moreira, Juan
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Criterios de risco social, claudicación familiar, angustia ante a alta hospitalaria, traballo social hospitalario.

Resumo

O seguinte estudo relaciona dous diagnósticos sociosanitarios na atención paliativa no ámbito hospitalario: a claudicación familiar e a angustia ante a alta hospitalaria. Ademais analizaremos os criterios de risco sociosanitario presentes en cada un destes diagnósticos ou en ambos. Con isto preténdese facer visibles aqueles criterios de risco mais prevalecentes, sobre os que debemos realizar un maior esforzo de intervención co coidador ou coida-dora principal, coa familia e co/coa doente. Tamén se pretende destacar a importancia do equipo interdisciplinar na toma de decisións e recoñecer os aspectos sociais para garantir os apoios necesarios a alta hospitalaria.No traballo social sanitario hospitalario, atopamos en moitas ocasións estes dous diagnósticos como problemas fundamentais á hora de afrontalo traballo co/a doente e os/as seus/súas coidadores/as principais. Tentamos a través dos datos, visibilizar e ser conscientes de que a claudicación familiar e a angustia á alta ante as necesidades de coidados, son un hándicap pouco recoñecido á hora de afrontar e planificar a alta hospitalaria, por tódolos actores implicados: pro-fesionais, doentes e coidadores/as principais. Ambos diagnósticos son os máis prevalecentes en todos e todas doentes estudados/as.O equipo que realizamos este estudo, comprobamos que os diagnósti-cos de enfermidade avanzada e complexa xéranlle unha grande angustia á familia e ao/á doente que está totalmente relacionada coa sobrecarga emocional e as dificultades das persoas para buscar solucións ás necesida-des/problemas. Temos claro que familias e doentes non son capaces, nun momento dado, de atopar solucións de coidados, polo esgotamento xeral –de índole física, psicolóxica e social–, e isto dá lugar a medos e angustias que dificultan o regreso ao domicilio do/da doente en condicións óptimas. Se comprendemos a situación de esgotamento, podemos atenuar e mellorar as habilidades para atopar opcións que faciliten a busca de coidados á alta hospitalaria.Os e as doentes estudados, son os que estiveron ingresados na Unidade de Coidados Paliativos do C.H.U.A.C., durante o ano 2017, e que precisaron intervención do traballador/a social sanitario/a. Os datos empregados son os recollidos no Rexistro de Datos Sociosanitarios (REDISS).

Resumen

El siguiente estudio relaciona dos diagnósticos sociosanitarios en la atención paliativa en el ámbito hospitalario: la claudicación familiar y la angustia ante el alta hospitalaria. Además, analizaremos los criterios de riesgo so-ciosanitario presentes en cada uno de estos diagnósticos o en ambos. Con esto se pretende hacer visibles aquellos criterios de riesgo más prevalentes, sobre los que debemos realizar un mayor esfuerzo de intervención con el cuidador o cuidadora principal, con la familia y con el/la paciente. También se pretende destacar la importancia del equipo interdisciplinar en la toma 41fervenzasde decisiones y reconocer los aspectos sociales para garantizar los apoyos necesarios al alta hospitalaria.En el trabajo social sanitario hospitalario, encontramos en muchas ocasio-nes estos dos diagnósticos como problemas fundamentales a la hora de afron-tar el trabajo con el/la paciente y sus cuidadores/as principales. Intentamos a través de los datos, visibilizar y ser conscientes de que la claudicación familiar y la angustia ante las necesidades de cuidados, son un hándicap poco recono-cido a la hora de afrontar y planificar el alta hospitalaria, por todos los actores implicados: profesionales, pacientes y cuidadores/as. Ambos diagnósticos son los más prevalentes en todos los/as pacientes estudiados/as.El equipo que realizamos este estudio, comprobamos que los diagnósticos de enfermedad avanzada y compleja generan una gran angustia a la familia y al/la paciente que está totalmente relacionada con sobrecarga emocional y las dificultades de las personas para buscar soluciones a las necesidades/problemas. Tenemos claro que familias y pacientes no son capaces, en un momento dado, de encontrar soluciones de cuidados, por el agotamiento general -de índole físico, psicológico y social-, y esto da lugar a miedos y an-gustias que dificultan el regreso al domicilio del/la paciente en condiciones óptimas. Si comprendemos la situación de agotamiento, podemos atenuar y mejorar las habilidades para encontrar opciones que faciliten la búsqueda de cuidados al alta hospitalaria.Los/as pacientes estudiados/as, son los que se estuvieron ingresados en la Unidad de Cuidados Paliativos del C.H.U.A.C., durante el año 2017, y que precisaron intervención del/la trabajador/a social sanitario/a. Los datos uti-lizados son los recogidos en el “Registro de Datos sociosanitario” (REDISS).
Artigo publicado na revista Fervenzas 22 dentro da Sección Artigo dentro da Sección seccions