Crise e precarización da vida. Sobre a descomposición do estado de benestar
Autoría: Pepe Arias Taboada
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Crise, precariedade, financiarización, estado do benestar, alternativas

Resumo

Asistimos a unha mudanza das condicións de vida das poboacións. Os recortes no estado do benestar xeran espazos de autonomía que os movementos sociais aproveitan para debullar alternativas, dende a comprensión crítica deste momento histórico, marcado no eido económico polo que se vén en chamar financiarización económica, que lles afectou en diferentes niveis aos países da Unión Europea. Moitos destes elementos teñen unha vinculación co traballo social, ao atender necesidades e mesmo levar a cabo prácticas que buscan mellorar a calidade de vida das persoas. No presente traballo facemos unha revisión bibliográfica dalgúns autores e publicacións que veñen reflexionando sobre estas cuestións dende diferentes ópticas das ciencias sociais. Esta publicación deixa fóra unha segunda parte do traballo na que se reflexiona sobre o papel que xogan os movementos sociais na articulación de espazos de autonomía social que palíen as consecuencias da crise económica diante dos sectores que sofren as consecuencias da exclusión.

Resumen

Asistimos a un cambio de las condiciones de vida de las poblaciones. Los recortes en el Estado del Bienestar generan espacios de autonomía que los movimientos sociales utilizan para desgranar alternativas, desde la comprensión crítica de este momento histórico, marcado en el campo económico por lo que se ven en llamar financialización económica, que afectó en diferentes niveles a los países de la Unión Europea. Muchos de estos elementos tienen una vinculación con el Trabajo Social, al atender necesidades e incluso llevar a cabo prácticas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. En el presente trabajo hacemos una revisión bibliográfica de algunos autores y publicaciones que han reflexionado sobre estas cuestiones desde diferentes ópticas de las ciencias sociales. Esta publicación deja fuera una segunda parte del trabajo en la que se reflexiona sobre el papel que juegan los movimientos sociales en la articulación de espacios de autonomía social que palíen las consecuencias de la crisis económica delante de los sectores que sufren las consecuencias de la exclusión.
Artigo publicado na revista Fervenzas 21 dentro da Sección Artigo