Centro penal e sociedade: Ser muller en prisión
Autoría: Eva Gondar Padín
Datos profesionais:
Email: gondarpadineva@gmail.com
Palabras chave:

Resumo

A presente investigación pretende visibilizar a discriminación que hoxe en día sofre a muller dentro de prisión, xa que pasa de ser un suxeito ausente a ser a grande esquecida. O deseño da investigación comprende, por unha banda, unha revisión teórica e, por outra banda, leva a cabo unha enquisa, onde se dispuxo dunha mostra de 374 persoas. O obxectivo principal, é coñecer o grao de coñecemento que posúe a sociedade acerca da situación da muller privada de liberdade ingresada nas institucións penais españolas. Ademais, tendo en conta as variables sociodemográficas das persoas enquisadas, téntase pescudar se teñen o mesmo nivel de información en función do xénero e dos diferentes rangos de idade. Os datos obtidos mostran unha desinformación sobre a figura da muller en prisión, e en adición, pódese apreciar que as comparacións de xénero e rangos de idade das persoas enquisadas non son representativas. Polo tanto, xustifícase a escaseza de información sobre este tema. O traballo social neste campo é fundamental, debido a que debemos lidar contra esta desigualdade invisibilizada.

Resumen

La presente investigación pretende visibilizar la discriminación que hoy en día sufre la mujer dentro de prisión, ya que pasa de ser un sujeto ausente a ser la gran olvidada. El diseño de la investigación comprende, por una parte, una revisión teórica y, por otra parte, se lleva a cabo una encuesta, donde se ha dispuesto de una muestra de 374 personas. El objetivo principal, es conocer el grado de conocimiento que posee la sociedad acerca de la situación de la mujer privada de libertad ingresada en las instituciones penitenciarias españolas. Además, teniendo en cuenta las variables sociodemográficas de las personas encuestadas, se intenta averiguar si tienen el mismo nivel de información en función del género y de los diferentes rangos de edad. Los datos obtenidos muestran una desinformación sobre la figura de la mujer en prisión, y en adición, se puede apreciar que las comparaciones de género y rangos de edad de las personas encuestadas no son representativas. Por lo tanto, se justifica la escasez de información sobre este tema. El trabajo social en este campo es fundamental, debido a que debemos lidiar contra esta desigualdad invisibilizada.
Artigo publicado na revista Fervenzas 26 dentro da Sección Artigo