Aspectos teóricos e prácticos da intervención social en situacións de crise, emerxencia e catástofe
Autoría: Itziar Herrero Muguruza
Datos profesionais:
Email: iciarherrero@hotmail.com
Palabras chave: Emerxencia, crise, catástrofe, especialidade, práctica.

Resumo

O traballo social forxouse como coñecemento científico e é unha rama propia dentro das ciencias sociais na que o traballo social en emerxencias pode considerarse como unha especialidade en si mesma. É un tipo de traballo social que se basea en teorías, conceptos, principios e metodoloxías, procedementos e protocolos que xiran ao redor dun punto concreto. Este denominador común encontrámolo tanto nas situacións de urxencia individuais como nas colectivas. Polo tanto é fundamental a elaboración entre todos os profesionais dunha linguaxe común. A importancia de delimitar os conceptos encádrase na necesidade de establecer uns procedementos e pautas de actuación definidas. En última instancia, esta delimitación conceptual permitiranos liberarnos dos prexuízos e de mitos erróneos sobre este tipo de intervencións e o noso papel nestas. A atención a emerxencias sociais supón unha parte consubstancial ao traballo social, e, polo tanto, o seu estudo enriquece o conxunto da profesión como coñecemento científico.

Resumen

El Trabajo Social se ha forjado como conocimiento científico siendo una rama propia dentro de las ciencias sociales en la que el Trabajo Social en Emergencias puede considerarse como una especialidad en sí misma. Es un tipo de trabajo social que se basa en teorías, conceptos, principios y metodologías, procedimientos y protocolos que giran alrededor de un punto concreto. Este denominador común lo encontramos tanto en las situaciones de urgencia individuales como en las colectivas. Por tanto es fundamental la elaboración entre todos los profesionales de un lenguaje común. La importancia de delimitar los conceptos se encuadra en la necesidad de establecer unos procedimientos y pautas de actuación definidas. En última instancia, esta delimitación conceptual nos permitirá liberarnos de los prejuicios y de mitos erróneos sobre este tipo de intervenciones y nuestro papel en las mismas. La atención a emergencias sociales supone una parte consustancial al trabajo social, y, por tanto, su estudio enriquece al conjunto de la profesión como conocimiento científico.
Artigo publicado na revista Fervenzas 17 dentro da Sección Artigo