Aspectos políticos e xurídicos da transexualidade en España, unha ollada desde o Traballo Social.
Autoría: Nerea Paula Rodríguez
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Traballo social, transexualidade, xénero, sexo, diversidade sexual.

Resumo

A través do presente artigo pretendemos dar a coñecer a realidade na que se atopan as persoas transexuais en España no relativo ao ámbito xurídico e da sanidade. Buscamos coñecer o papel que ocupa este colectivo na axenda política española. Ademais, mediante a realización de dous grupos de discusión analizamos tamén se a sociedade é coñecedora e está sensibilizada con este colectivo e coa súa situación. Os grupos de discusión celebráronse con persoas novas, cunha idade comprendida entre os 19 e os 26 anos, todas con formación superior. Ao estudar Traballo Social, quixemos ir un paso máis alá e establecer unha comparativa entre a poboación nova doutras titulacións e cos estudantes de Traballo Social para saber se estes últimos posúen unha maior base de coñecemento sobre diversidade sexual ou se pola contra o seu nivel de coñecementos se asemella ao da poboación nova que pertence a outros ámbitos

Resumen

A través del presente artículo pretendemos dar a conocer la realidad en la que se encuentran las personas transexuales en España en lo relativo al ámbito jurídico y sanitario. Buscamos conocer el papel que desempeña este colectivo en la agenda política. Además, mediante la realización de dos grupos de discusión analizamos si la sociedad es conocedora y está sensibilizada con este colectivo y su situación. Los grupos de discusión se celebraron con personas jóvenes, con una edad comprendida entre los 19 y los 26 años, todas con formación superior. Al estudiar Trabajo Social, hemos querido ir un paso más allá y establecer una comparativa entre la población joven de otras titulaciones y con los estudiantes de Trabajo Social para saber si estos últimos poseen una mayor base de conocimiento sobre diversidad sexual o si por el contrario su nivel de conocimientos se asemeja al de la población joven que pertenece a otros ámbitos.
Artigo publicado na revista Fervenzas 19 dentro da Sección Artigo