Análise dos factores socioeconómicos dos mozos e mozas máis vulnerables do medio urbano
Autoría: Mónica Ureña Jiménez
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Mocidade, orixe social, sistema educativo, mercado de traballo

Resumo

O Traballo Social con mozos e mozas estivo presente desde hai anos, pero na actualidade adquire maior relevancia se cabe entre outros temas sociais. O poder e a influencia exercida pola mocidade son hoxe en día bastante maiores que hai anos, chegando mesmo a constituír un sector sobresaliente dentro da comunidade. Partimos da base de que non todos os mozos e mozas son iguais, pois cada un deles e elas está dotado ou dotada dunha estrutura diferente de capital cultural, económico e social, o que provoca e dá lugar a diferentes historias de vida. Institucións sociais como o sistema escolar e o mercado de traballo integran unha serie de desigualdades sociais, as cales se reproducen de diferente maneira en función a esa estrutura de capital e, por conseguinte, tamén depende da pertenza a unha clase social ou outra. O presente traballo trátase dunha proposta de investigación. Nela tratarase de situar nun contexto os diferentes mozos e mozas, así como tratarase de establecer relación entre formación, inserción laboral e orixe social, quedando todo iso resumido na seguinte cuestión: a formación adquirida funciona da mesma maneira para os mozos e mozas de orixe popular á hora de atopar traballo e medrar nunha determinada empresa? Comprender o funcionamento concreto e complexo da determinación das posicións sociais na mocidade constitúe un instrumento valioso para a disciplina do Traballo Social que promove que a mocidade non só se identifique con problemas, senón que ademais estea capacitada para a procura de solucións que dean cabida a estes.

Resumen

El Trabajo Social con jóvenes ha estado presente desde antaño, pero en la actualidad, toma la delantera frente a muchos otros temas sociales. El poder y la influencia ejercida por la juventud son hoy en día bastante mayores que hace años, llegando incluso a constituir un sector sobresaliente dentro de la comunidad. Partimos de la base de que no todos los jóvenes y todas las jóvenes son iguales, pues cada uno de ellos y ellas está dotado o dotada de una estructura diferente de capital cultural, económico y social, lo que provoca y da lugar a diferentes historias de vida. Instituciones sociales como el sistema escolar y el mercado de trabajo integran una serie de desigualdades sociales, las cuales se reproducen de diferente manera en función a esa estructura de capital y, por consiguiente, también depende de la pertenencia a una clase social u otra. El presente trabajo, se trata de una propuesta de investigación. En ella se tratará de situar en un contexto a los diferentes jóvenes, así como se tratará de establecer relación entre formación, inserción laboral y origen social, quedando todo esto resumido en la siguiente cuestión: ¿la formación adquirida funciona de la misma manera para los jóvenes de origen popular a la hora de encontrar trabajo y promocionarse en una determinada empresa? Comprender el funcionamiento concreto y complejo de la determinación de las posiciones sociales en la juventud constituye un instrumento valioso para la disciplina del Trabajo Social que promueve que la juventud no sólo se identifique con problemas, sino que además esté capacitada para la búsqueda de soluciones que den cabida a éstos.
Artigo publicado na revista Fervenzas 19 dentro da Sección Artigo