Acumulación domiciliaria: síntoma, significante e modo de proceder
Autoría: Luis Rodríguez Carmona
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Patoloxía; acumulación domiciliaria; traballo social; proxecto psicosocial

Resumo

Ás veces, doentes que ingresan nas unidades dun hospital de rehabilitación psiquiátrica teñen motivado o seu internamento porque a deriva do seu trastorno psíquico se estende tamén aos límites da súa propia casa, o que repercute gravemente na súa calidade de vida. Este artigo causado pola curiosidade incurable intenta comprender a través das visitas domiciliarias as causas e as consecuencias que desencadean o comportamento na persoa que desorganiza o medio no que se protexe. É un traballo comunitario feito nun período de dez anos coa intención de coñecer os porqués desa deriva da faceta humana e traslada o relato do doente no contexto do seu medio a través da visión subxectiva do observador. É unha información recollida no escenario domiciliario do suxeito na que os efectos da desorganización achegará unha información relevante co propósito de que un lugar tan inhóspito, coma en ocasións perigoso, reverta nun novo proxecto de vida saudable xestionándoo dende a participación directa do doente.

Resumen

En ocasiones pacientes que ingresan en las unidades de un hospital de rehabilitación psiquiátrica tienen motivado su internamiento porque la deriva de su trastorno psíquico se hace también extensible a los límites de su propia casa afectando de forma grave a su seguridad y a la calidad de su vida. Este artículo causado por una curiosidad incurable intenta comprender a través de las visitas domiciliarias las causas que desencadenan el comportamiento en la persona que desorganiza el medio en el que se protege. Es un trabajo comunitario realizado durante diez años con la intención de conocer los porqués de esa deriva de la faceta humana trasladando el relato del paciente en el contexto de su medio a través de la visión subjetiva del observador. Es una información recogida en el escenario domiciliario del sujeto en la que los efectos de la desorganización aportará una información relevante con el propósito de que un lugar tan inhóspito como en ocasiones peligroso se revierta en un nuevo proyecto de vida saludable gestionándose desde la participación directa del paciente
Artigo publicado na revista Fervenzas 19 dentro da Sección Artigo