A problemática social dos cidadáns cunha enfermidade mental na provincia de Ourense
Autoría: Luís Rodríguez Carmona
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Enfermidade Mental, Dereitos e Liberdades, Políticas Socio-Sanitarias Exclusión Social, Provincia de Ourense

Resumo

Nas últimas décadas conseguíronse importantes avances para as nosas socie-dades en materia de dereitos humanos, sociais ou sanitarios.Os devanditos logros con todo non foron estendidos a toda a poboación, persiste unha subclase social englobada por cidadáns cunha enfermidade mental (EM) que se atopan excluídos dos devanditos progresos.As persoas enfermamos e recuperámonos en sociedade, o actual discur-so hexemónico biomédico e as políticas neoliberais desprezan a fraxilidade do ser humano como ser social que é. Este traballo de investigación veu a corroborar na provincia de Ourense a dificultade social para proporcionar toda a comprensión, as oportunidades inclusivas e o respecto indispensable que lle permita ao cidadán cunha EM unha adecuada recuperación persoal e inclusión en sociedade.

Resumen

En las últimas décadas se han conseguido importantes avances para nuestras sociedades en materia de derechos humanos, sociales o sanitarios.Dichos logros sin embargo no han sido extendidos a toda la población, persiste una subclase social englobada por ciudadanos con una enfermedad mental (EM) que se encuentran excluidos de dichos progresos.Las personas enfermamos y nos recuperamos en sociedad, el actual dis-curso hegemónico biomédico y las políticas neoliberales desprecian la fragi-lidad del ser humano como ser social que es.Este trabajo de investigación ha venido a corroborar en la provincia de Ourense la dificultad social para proporcionar toda la comprensión, las oportunidades inclusivas y el respeto indispensable que le permita al ciudadano con una EM una adecuada recuperación personal e inclusión en sociedad.
Artigo publicado na revista Fervenzas 22 dentro da Sección Artigo