A problemática da exclusión social e do chabolismo. Achega á experiencia profesional
Autoría: Rocío Botana Iglesias
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Asentamentos precarios, infravivenda, problemática multidimensional, exclusión e discapacidade social, intervención

Resumo

A situación de carencia de vivenda prolongada no tempo xera unha problemática de exclusión social de carácter multidimensional que están a padecer milleiros de persoas que viven en asentamentos precarios e chabolistas urbanos en Galicia. Ante esta situación, os programas encamiñados á “erradicación do chabolismo” deben partir dunha visión holística da realidade que teña como obxectivo a inclusión social plena. Para iso, as intervencións encamiñadas a acometer este obxectivo deben fundamentarse nun proceso participativo que contemple todos aqueles factores de exclusión: emprego, educación, saúde, vivenda… despois de realizar un estudo profundo de identificación, análise e diagnose da situación detectando as necesidades e carencias que xustifiquen a pertinencia do programa. Dende o punto de vista do traballo social, o reto está na superación do chabolismo e da infravivenda, a protección dos colectivos mais vulnerables, de romper coa invisibilidade e combater os desaxustes sociais.

Resumen

La situación de carencia de vivienda prolongada en el tiempo genera una problemática de exclusión social de carácter multidimensional que padecen miles de personas que viven en asentamientos precarios y chabolistas urbanos en Galicia. Ante esta situación, los programas encaminados a la "Erradicación del Chabolismo" deben partir de una visión holística de la realidad que tenga como objetivo la inclusión social plena. Para ello, las intervenciones encaminadas a acometer este objetivo deben fundamentarse en un proceso participativo que contemple todos aquellos factores de exclusión: empleo, educación, salud, vivienda… después de realizar un estudio profundo de identificación, análisis y diagnostico de la situación detectando las necesidades y carencias que justifiquen la pertinencia del Programa. Desde el punto de vista del Trabajo Social, ≤el reto está en la superación del chabolismo y de la infravivienda, la protección de los colectivos más vulnerables, de romper con la invisibilidad y combatir los desajustes sociales.
Artigo publicado na revista Fervenzas 17 dentro da Sección Artigo