A educación sexual no sistema educativo. Opinión dos orientadores e orientadoras de centros educativos e educadores e educadoras das vivendas mentor
Autoría: Rosa Ana Baleirón Baamonde
Datos profesionais:
Email:
Palabras chave: Educación sexual, sistema educativo, saúde sexual, sexualidade, enfermidades de transmisión sexual

Resumo

Este informe é unha análise da educación sexual que se imparte no sistema educativo formal xunto cunha comparativa da opinión que teñen diversos informantes clave sobre a mesma. Para iso, foi preciso facer unha aproximación á idea de educación sexual e un estudo da situación da educación sexual no sistema educativo a nivel internacional, nacional e autonómico. Tamén se tivo en conta a educación que reciben os menores no sistema de protección, máis concretamente nas vivendas do Programa Mentor. Xunto con isto, elaborouse unha enquisa que lles foi administrada vía correo electrónico a un total de 22 orientadoras e orientadores de centros educativos de Galicia onde se imparte a ESO e a 11 educadoras e educadores das vivendas do programa anteriormente citado. Como conclusión, pódese determinar que as institucións e os profesionais teñen clara a importancia de que os menores reciban educación sexual no sistema educativo, e que apareza incluída no currículo de forma expresa; pero a pesar disto, non se está facendo.

Resumen

Este informe es un análisis de la educación sexual que se imparte en el sistema educativo formal junto con una comparativa de la opinión que tienen diversos informantes clave sobre la misma. Para eso, fue preciso hacer una aproximación a la idea de educación sexual y un estudio de la situación de la educación sexual en el sistema educativo a nivel internacional, nacional y autonómico. También se tuvo en cuenta la educación que reciben los menores en el sistema de protección, más concretamente en las viviendas del Programa Mentor. Junto con esto, se elaboró una encuesta que fue administrada vía e-mail a un total de 22 orientadoras/es de centros educativos de Galicia donde se imparte la E.S.O y a 11 educadoras/es de las viviendas del programa anteriormente citado. Como conclusión, se puede determinar que las instituciones y los profesionales tienen clara la importancia de que los menores reciban educación sexual en el sistema educativo, y que aparezca incluida en el currículum de forma expresa; pero a pesar de esto, no se está haciendo.
Artigo publicado na revista Fervenzas 2001 dentro da Sección Artigo